Προηγμένες Υπηρεσίες
Κέντρο Υποστήριξης η-Μάθηση και Πολυμέσων
  • Το e - med έχει τη δυνατότητα μετά από συνεννόηση να σας παρέχει υποστήριξη στην κατασκευή μαθημάτων κατάλληλων για εκπαίδευση από απόσταση μέσω του εκπαιδευτικού server του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
  • Μετά από συνεννόηση είναι δυνατή η λήψη video και η εκπομπή του σε πραγματικό χρόνο, από μαθήματα, σεμινάρια, καθώς και από εργαστηριακούς χώρους – εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Η μετάδοση είναι ευρυζωνική υψηλών ταχυτήτων (25-56-384 kbps ) και γίνεται σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ)
  • Η Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων πολλαπλών σημείων υποστηρίζει ταυτόχρονη μετάδοση και λήψη πολλών καναλιών σε συνεργασία με το ΚΛΕΙΔΙ. Η τηλεδιάσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από συγκεκριμένους χώρους διότι απαιτείται υψηλή ταχύτητα στο διαδίκτυο και εύρος ζώνης

[ Ειδικές Υπηρεσίες ]

   
η-Τάξη

Ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.
Το τμήμα e-med διαχειρίζεται τα μαθήματα της Ιατρικής Σχολής.

 
νέα
 
FAQs
 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ιατρική Σχολή.